3 galleries in Osnabrück art - info.com

home cities Germany

Galerie Barkhau
Germany D - 49074 Osnabrück , Öwer de Hase 20 , Gutenberg-Passage
phone: +49 541 / 25 88 48
*

Th. Hülsmeier Kunsthandlung
Germany D - 49074 Osnabrück , Krahnstr. 49
phone: +49 541 / 2 24 16 , Fax: 2 86 83
**

Galerie Letsah
Germany D - 49088 Osnabrück , Süntelstr. 49
phone: +49 541 / 6 00 12 55
*

cities in Germany countries 07.02.2018 home